ผศ.ดร.สุภาพร พันธุ์ธีรานุรักษ์
หัวหน้าภาควิชา

เบอร์โทร 055-964651

Curriculum Vitae (CV)

supapornpun@nu.ac.th
ผศ.ดร.วชิราวดี มาลากุล
รองหัวหน้าภาควิชา

เบอร์โทร 055-964655

Curriculum Vitae (CV)

wachirawadee.m@gmail.com
รศ.ดร.กรองกาญจน์ ชูทิพย์
คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย

เบอร์โทร 055-964658

Curriculum Vitae (CV)

Research Profile

krongkarnc@gmail.com
รศ.ดร.อรระวี คงสมบัติ
รองคณบดีฝ่ายบริหารและแผนงาน

เบอร์โทร 055-964654

Curriculum Vitae (CV)

onraweek@nu.ac.th
ผศ.ดร.จันทร์จิรา วสุนธราวัฒน์
อาจารย์

เบอร์โทร 055-964652

Curriculum Vitae (CV)

chanchiraw@nu.ac.th
ผศ.ดร.ปิยะรัตน์ ศรีสว่าง
อาจารย์

เบอร์โทร 055-964655

Curriculum Vitae (CV)

piyarats@nu.ac.th
ผศ.ดร.พรนรินทร์ เทพาวราพฤกษ์
ผู้อำนวยการสถานสัตว์ทดลองเพื่อการวิจัย

เบอร์โทร 055-964650 , 055-968694

Curriculum Vitae (CV)

taepavap@yahoo.com
ผศ.ดร.สะการะ ตันโสภณ
อาจารย์

เบอร์โทร 055-964655

Curriculum Vitae (CV)

Research Profile

sakarat@nu.ac.th
ผศ.ดร.นสพ.เกริกเกียรติ จินดา
อาจารย์

เบอร์โทร 055-964638 , 055-964767

Curriculum Vitae (CV)

Research Profile

kutranler@hotmail.com
ผศ.ดร.ทิพย์ภาพร บัวเลิง
อาจารย์

เบอร์โทร 055-964766

Curriculum Vitae (CV)

tippapornb@gmail.com
ดร.ทักษณี มหาศิริพันธุ์
อาจารย์

เบอร์โทร 055-964767

Curriculum Vitae (CV)

tmsiripanth@gmail.com
ผศ.ดร.วันทณี หาญช้าง
อาจารย์

เบอร์โทร 055-964650

Curriculum Vitae (CV)

Research Profile

wanthanee_hanchang@hotmail.com
ดร.ณปภัส กันติ๊บ
อาจารย์

เบอร์โทร 055-964652

Curriculum Vitae (CV)

sirintorn5@hotmail.com
อาจารย์กิติณัฐ รอดทองดี
อาจารย์

เบอร์โทร 055-964655

Curriculum Vitae (CV)

kitinat.sipsm@hotmail.com
ผศ.สุทัศน์ ดวงจิตร
อาจารย์

เบอร์โทร 055-964655

Curriculum Vitae (CV)

suthatd@gmail.com
อาจารย์ธรรศ พิศลย์กุลเกษม
อาจารย์

เบอร์โทร -055-964655

Curriculum Vitae (CV)

dhas.cu@gmail.com
ดร.หทัยชนก อิ่มเพ็ง
อาจารย์

เบอร์โทร 055-9655

Curriculum Vitae (CV)

Research Profile

นางพิริยา วีระมาชา
ผู้ประสานงานภาคสรีรวิทยา

เบอร์โทร 055-964724

thanwaratpu@gmail.com
นายณรงค์ศักดิ์ เพียโย
นักวิทยาศาสตร์ (สรีรวิทยา)

เบอร์โทร 055-964722 , 055-964745

narongsakp@nu.ac.th
นายณฐกร เอี่ยมสอาด
นักวิทยาศาสตร์ (สรีรวิทยา)

เบอร์โทร 055-964722 , 055-964745

natakone24@gmail.com

Loading